Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Afslankstudio Body Design

 

Definities

 1. Afslankstudio Body Design: Afslankstudio Body Design, gevestigd te Groningen onder KvK nr. 74751360.
 2. Klant: degene met wie Afslankstudio Body Design een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Afslankstudio Body Design en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten van producten door van namen Afslankstudio Body Design.
 2. Partijen kunnen afwijken van deze voorwaarden als uitdrukkelijk schriftelijk vastgelegd zijn.
 3. Partijen sluiten de aansprakelijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant van uitdrukkelijke uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Afslankstudio Body Design gebruikt zijn in euro's, zijn btw en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, expliciet aangegeven anders vermeld van anders afgegeven.
 2. Alle prijzen op Afslankstudio Body Design gebruikt voor zijn producten van diensten die zijn gemaakt, kan worden gewijzigd.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Afslankstudio Body Design op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de uurtarieven van Afslankstudio Body Design, wordt toegepast voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief wordt berekend.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Afslankstudio Body Design een totaalbedrag zijn uitgegeven, is dit altijd een richtprijs, definitief vastgelegd en schriftelijk vastgelegd een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn vastgelegd.
 6. Afslankstudio Body Design is geschikt om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Afslankstudio Body Design de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs nodig is.
 8. Indien de richtprijs meer, dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% begonnen.
 9. Afslankstudio Body Design heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passagiers.
 10. vooraf aan de zekerheid zal Afslankstudio Body Design prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Afslankstudio Body Design op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet vooraf betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de uitvoering, dan is Afslankstudio Body Ontwerp de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele wordt berekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij en buitengerechtelijke incassokosten en eventuele betalingsverplichtingen aan Afslankstudio Body Design.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet vooraf aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag van surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vooruitbetaling van afslankstudio Body Design op de onmiddellijke opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn samenwerking aan de uitvoering van de overeenkomst Afslankstudio Body Design, dan is hij nog niet verplicht de afgesproken prijs aan Afslankstudio Body Design te betalen.

 

 

Verrekening

 

de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Afslankstudio Body Design te berekenen met een vordering op Afslankstudio Body Design.

 

Verzekering

 1. De verplicht zich de volgende zaken voldoende onder verzekerd te houden tegen andere brand, ontploffings- en waterschade en diefstal:
  • leveren zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Afslankstudio Body Design die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Afslankstudio Body Design de polis van deze verzekeringen ter inzage.

garantie

 

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend zijn aangegaan, bevat deze voor Afslankstudio Body Design enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Afslankstudio Body Design voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en de eisen van vakmanschap uit.
 2. Afslankstudio Design heeft het recht om de uitvoering van het lichaam (gedeeltelijk) te laten ontwikkelen door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst in onderling overleg en na schriftelijk overeengekomen voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Afslankstudio Body Design vooraf kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Er is zeker sprake van dat Afslankstudio Design vooraf kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen van klantde extra kosten en/of extra kosten en/of klantde extra kosten.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en diepzinnig die relevant zijn voor de uitvoering van de overeenkomst aanvankelijk en in de vorm en op de wijze beschikbaar aan Afslankstudio Body Design.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Afslankstudio Body Design de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant, niet tijdig van niet behoorlijk de door Afslankstudio Body Design redelijkerwijs onmiddellijke informatie, gegevens van de diepgang van de uitvoering van de uitvoering van de uitvoering van de uitvoering van de uitvoering van de uitvoering van de extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst  betreffende een dienst

 1. De tussen Afslankstudio Body Design en de klant betreffende een dienst van overeenkomst overeenkomst, tenzij uit de aard van de overeenkomst, anders voortvloeit, vastgelegd en geschreven anders zijn.
 2. een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend ingevoerd in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de overeenkomsten de opzegt met begonnen van een opzegtermijn van maanden, cq een begin de overeenkomst opzegt met eerst van een opzegtermijn van 1 maand, de overeenkomst van rechtswege gekoppeld.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de uitvoering van uitvoering een termijn, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Afslankstudio Body Design schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met vooraf van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met het begin van een opzegtermijn van 1 maand.

Intellectueel eigendom

 1. Afslankstudio Body Design alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens van andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc. , partijen schriftelijk anders zijn ingediend.
 2. De klant mag intellectuele andere eigendomsrechten niet zonder schriftelijke toestemming van Afslankstudio Body Design (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen van op wijze gebruiken.

Geheimhouding

 1. De klant houdt elke informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Afslankstudio Body Design ontvangt geheim.
 2. kan betrekking hebben op alle andere informatie betreffende Afslankstudio Body Design waarvan de klant weet of redelijkerwijs vermoeden dat deze geheim van komende is, dan wel waarvan hij verwachten dat verspreiding ervan Afslankstudio Body Design kan worden gedragen.
 3. De klant alle maatregelen om te bewaren dat hij de in lid 1 en 2 persoonlijke informatie ook geheim
 4. De in dit artikel geheimhoudingsplicht niet voor informatie:
  • die al was voordat de klant deze informatie vernam van die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant gemaakt wordt op grond van een wettelijke openbaarplicht
 5. De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na het einde.

Boetebeding

 1. Over de geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, over elke schending van de handelsnaam onmiddellijke boete.
 • is de andere partij een verbruik dan deze boete € 1.000
 • is de andere partij een bedrag dan deze boete € 5.000
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 verfraaide bedrag voor elke dag die onhoudbaar voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen wijziging ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook geen sprake van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel onderliggende boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Afslankstudio Body Design waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

 

De klant vrijwaart Afslankstudio Body Design tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Afslankstudio Body Design geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

 1. De klant dient een afslankstudio Body Design geleverd door een product van schuldene dienst zo spoedig mogelijk te komen te vroeg komen te vervallen.
 2. Beantwoordt een geleverd product van klantslanke dienst niet aan de redelijkerwijs van de overeenkomst kan verwachten, dan kan de klant de klant Body Design van zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de problemen.
 3. leveren Afslankstudio Body Design uiterlijk binnen 2 maanden na de vaststelling van de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo uiteindelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Afslankstudio Body Design staat begint te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet te leiden dat een lichaam ontwerp dat gehouden kan worden om andere werkzaamheden te voorkomen dan zijn uitgevoerdstudio.

ingebrekestelling

 1. De cliënt ingebrekestellingen ingediende klant te maken aan Afslankstudio Body Design.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Afslankstudio Body Design ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als Afslankstudio Design een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Afslankstudio Body Design verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid  Afslankstudio Body Design

 1. De klant is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant bewust veroorzaakt en voor zover die schade is ontstaan door opzet van schadeloosheid.
 2. Indien Afslankstudio Body Design aansprakelijk is voor enige schade, is het aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Afslankstudio Body Design is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen van schade aan derden.
 4. Indien Afslankstudio Body Design aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebrekeverzekering van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website van in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen beginnen tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst/of opschorting van enige.

Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Afslankstudio Body Design vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis zekerheid de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit wordt niet uitgesloten in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Afslankstudio Body Design toerekenbaar tekortschiet in de uitvoering van zijn verplichtingen, niet deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard van geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Afslankstudio Body Design niet blijvend van onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden Afslankstudio Body Design in verzuim is.
 3. Afslankstudio Body Design heeft het recht de overeenkomst met de volledig klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig komt, dan wel indien Afslankstudio Body Design kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te beginnen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

overmacht

 1. In aanvulling op het artikel 6:75 Body Design in de uitvoering van de niet aan Afslankstudio Body Design kan worden berekend in een van de wil van Afslankstudio Body Design , het verminderen van de nakoming van zijn verplichtingen ten van de klant van de uitvoering wordt verhinderd van de nakoming van de verplichtingen in redelijkheid niet van Afslankstudio Body Design kan worden uitgevoerd
 2. Tot de in lid 1, overmacht worden ook - doch niet uitsluitend - situatie gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers van andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Afslankstudio Body Design 1 of meer verplichtingen naar de niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort tot Afslankstudio Body Design.
 4. Afslankstudio Body Design is in een overmacht situatie geen enkele (schade) verschuldigde vergoeding, ook niet als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel genieten.

Wijziging van de overeenkomst 

 

Indien het besluit van de overeenkomst voor de uitvoering het nodig blijkt om de inhoud te wijzigen van aan te vullen, passen partijen automatisch en in onderling overleg de overeenkomst die aan te vullen.

 

Algemene voorwaarden wijzigen

 1. Afslankstudio Body Design is goedgekeurd algemene voorwaarden te wijzigen van aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Afslankstudio Body Design zoveel mogelijk vooraf met de klant besproken.
 4. Consumenten zijn gerechtvaardigd bij een algemene wijziging van de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen worden ontstaan zonder de schriftelijke instemming van Afslankstudio Body Design.
 2. Deze bepaling als een beding met goederenrechtelijke werking bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één van de bepalingen van deze algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, bepalingen van deze algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 2. Body Design bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
 3. Aangeschafte kuren en of kaarten verliezen hun geldigheid na 1 jaar.

Toepasselijk recht en rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Afslankstudio Body Design is gevestigd / praktijk houdt / kantoor is exclusief om kennis te nemen van geschillen tussen partijen, tenzij de wet gedwongen anders voorschrijft.
 3. Afzeggen en wijzigen van de afspraak 24 uur van te voren te geven, anders vervalt het recht op de les, daarna is inhalen van de les niet mogelijk.

Opgesteld op 01 januari 2021.